Trang lược sử này được tạo và cập nhật bởi History.vn cho các tổ chức của Ename.vn. Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật trên website này cho Report.History.vn để chúng tôi điều chỉnh kịp thời.

Thông tin

Than phiền về tổ chức này: Brand.complain.vn

Cảnh báo về tổ chức này: Brand.warning.vn

Ban lãnh đạo

Ngày 12/2/2021 Brand.Engineer.vn được thành lập và điều hành bởi Name1.Bidanh.com

Ngày 12/2/2022 Name1.Bidanh.com chuyển quyền sở hữu Brand.Engineer.vn cho Name2.Bidanh.com

Danh tiếng của Brand.Engineer.vn

Lưu bút của cá nhân

Dưới đây là lưu bút của những người đã từng học tập và làm việc tại tổ chức này:

Name1.BiDanh.com/luubut-brand

Name2.BiDanh.com/luubut-brand

Name3.BiDanh.com/luubut-brand

Lưu bút của các tổ chức

Dưới đây là lưu bút của những tổ chức đã từng hợp tác cùng tổ chức này:

Brand1.Assoc.vn/luubut-brand

Brand2.Assoc.vn/luubut-brand

Brand3.Assoc.vn/luubut-brand